Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Article 1: Toepasselijkheid

1. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder Voorwaarden verstaan: deze algemene voorwaarden van Mopinion B.V., gevestigd te Rotterdam aan de Pannekoekstraat 104 (3011 LL) en de met haar verbonden ondernemingen (hierna Mopinion). De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24459623.


2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake de dienstverlening van Mopinion. Mopinion verwerpt uitdrukkelijk iedere toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever, tenzij Mopinion deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.


3. De ongeldigheid van een bepaling uit de overeenkomst en/of uit deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst met opdrachtgever en de Voorwaarden. Indien en voor zover een bepaling uit de overeenkomst en/of uit deze Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, aanvaardbaar is.


4. In het geval de overeenkomst tegenstrijdig is met de inhoud van de Voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst. De Nederlandstalige tekst van deze Voorwaarden prevaleert boven vertalingen.


Article 2: Dienstverlening

1. Mopinion levert een Software-as-a-Service (SaaS) dienst waarmee opdrachtgever feedback van klanten kan analyseren en managen en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten. Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt onder SaaS verstaan het door Mopinion via internet of een ander datanetwerk beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan opdrachtgever, zonder dat aan opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.


Article 3: Totstandkoming Overeenkomst

1. Een aanbod van Mopinion geschiedt vrijblijvend en kan door Mopinion worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Mopinion verstrekte gegevens waarop Mopinion haar aanbieding heeft gebaseerd. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door Mopinion verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot opdrachtgever gerichte algemene informatie binden Mopinion niet.


2. Een door Mopinion uitgebracht aanbod heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na de verzenddatum. Na deze 30 dagen vervalt het aanbod, tenzij tussen Mopinion en opdrachtgever anders is overeengekomen.


3. Mopinion kan opdrachtgever de mogelijkheid bieden om een trial-account te maken. Een trial-account geeft opdrachtgever gedurende een door partijen overeen te komen periode toegang tot een of meer SaaS-diensten van Mopinion.


4. Na verloop van de trial-periode, of zoveel eerder dat partijen daartoe overeenstemming bereiken, komt tussen opdrachtgever en Mopinion een overeenkomst tot stand. Opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van de trial-account de mogelijkheid om Mopinion door verzending van een email-bericht naar Mopinion kenbaar te maken dat hij na de einddatum van de trial-account geen gebruik meer wenst te maken van de SaaS-diensten van Mopinion. In dat geval komt geen overeenkomst tussen Mopinion en opdrachtgever tot stand.


5. De overeenkomst wordt aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden vóór het einde van de betreffende periode. De verantwoording voor het tijdig opzeggen van de overeenkomst ligt volledig bij de opdrachtgever.


Article 4: Prices

1. De door Mopinion gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


2.De tussen Mopinion en opdrachtgever overeengekomen prijzen kunnen door Mopinion vanaf één jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst, eenmaal per jaar worden verhoogd met het percentage geldend voor het afgelopen jaar op grond van de Consumentenprijsindex van het CBS (CPI).


Article 5: Betaling

1. Alle facturen zullen volledig door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten of een betaling te verrekenen.


2. Zodra de in het eerste lid genoemde, of door partijen nader overeengekomen termijn is overschreden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van Mopinion op opdrachtgever meteen opeisbaar en heeft Mopinion recht op vergoeding van vertragingsrente over het bedrag van die vorderingen, welke rente gelijk is aan 1% per maand of gedeelte van een maand en onverminderd het recht van Mopinion op volledige schadeloosstelling. Mopinion behoudt zich het recht voor om, indien opdrachtgever in verzuim verkeert, de vordering uit handen te geven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten, advocatenkosten daaronder begrepen, van ten minste 15% van de bruto-factuurwaarde (met een minimum van € 200,00 exclusief B.T.W.).


3. If the client fails to meet its obligation to make payment to Mopinion either fully, or within the ruling payment period, Mopinion is entitled to suspend its obligations in relation to the client, and this may include deactivation of the software on the client’s website.


Article 6: Wijzigen in de te leveren zaken

1. Mopinion is bevoegd zaken af te leveren die afwijken van de in de overeenkomst omschreven zaken, waaronder programmeertaal, handleidingen, vorm, kleur, mits de afwijkingen niet leiden tot vermindering van de gebruiks- of aanschafwaarde.


Article 7: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan opdrachtgever op grond van een overeenkomst geleverde goederen (waaronder de klantfeedback) blijven eigendom van Mopinion totdat alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de op grond van de overeenkomst verrichte of te verrichten diensten volledig aan Mopinion zijn voldaan. Gebruiksrechten worden aan opdrachtgever steeds verleend c.q. overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.


2. Indien de eigendom van geleverde goederen c.q. gebruiksrechten na afloop van de overeenkomst tussen partijen op opdrachtgever is overgegaan, biedt Mopinion een deugdelijke mogelijkheid aan opdrachtgever om de klantdata van haar over te nemen. Daarna zullen de data door Mopinion worden vernietigd.


Article 8: Vertrouwelijke informatie en Privacy

1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming zijn partijen gehouden vertrouwelijke informatie op geen enkele wijze aan een derde te openbaren, behoudens voor zover uit een wettelijke bepaling of op last van de rechter een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit.


2. Mopinion zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de persoonsgegevens van opdrachtgever optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. De opslag en doorgifte van gegevens van opdrachtgever via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.


3. Mopinion stelt de gegevens van opdrachtgever op geen enkele manier beschikbaar aan derden. Opdrachtgever heeft indien gewenst recht op inzage en eventuele correctie van persoonsgegevens.


4. Mopinion hanteert een Privacy Statement, dat kan worden geraadpleegd via haar website. Dit Privacy Statement is onlosmakelijk verbonden met de Voorwaarden en maakt daar onderdeel van uit. Met de totstandkoming van een overeenkomst tussen partijen, verklaart opdrachtgever zich akkoord met de inhoud van het Privacy Statement van Mopinion.


Article 9: Intellectuele eigendom

1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, met inbegrip van alle octrooi-, merk- en auteursrechten, alsmede alle soortgelijke rechten met betrekking tot de geleverde diensten (waaronder tevens worden begrepen: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, en ander voorbereidend materiaal daarvan) van Mopinion, berusten uitsluitend bij Mopinion, behoudens voor zover partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van bedoelde rechten is uitsluitend aan Mopinion voorbehouden.


2. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de webapplicatie, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de webapplicatie.


3. Het is opdrachtgever toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de webapplicatie. Indien Mopinion door middel van technische maatregelen de webapplicatie heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de webapplicatie te maken, zal Mopinion op verzoek van opdrachtgever een reservekopie van de webapplicatie aan opdrachtgever ter beschikking stellen.


4. Mopinion vrijwaart opdrachtgever tegen elke aanspraak van derden in verband met de bewering dat door Mopinion zelf ontwikkelde software inbreuk op een in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht van die derde maakt, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Mopinion onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak geheel over laat aan Mopinion. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt met wijzigingen die door opdrachtgever zijn aangebracht of zijn laten aanbrengen.


Article 10: Gebruik

1. Mopinion zal aan opdrachtgever de in de overeenkomst tussen partijen bepaalde diensten op het gebied van SaaS verlenen alsmede de overige tussen partijen overeengekomen diensten verrichten. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Mopinion aangeboden services te gebruiken op andere wijze dan partijen daartoe zijn overeengekomen. Indien opdrachtgever – zonder voorafgaande toestemming van Mopinion – afwijkt van de in de overeenkomst neergelegde gebruiksrechten, is Mopinion gerechtigd om de hiermee gepaard gaande kosten c.q. de hierdoor geleden schade op opdrachtgever te verhalen.


2. Mopinion is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur van opdrachtgever of die van derden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever verantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de dienst en de wijze waarop de resultaten van de dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)software installeren en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)software en gebruiksomgeving aanpassen teneinde de door Mopinion gewenste interoperabiliteit te bewerkstelligen. Mopinion is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die daarbij optreden.


3. Het is opdrachtgever niet toegestaan om:

a. De webapplicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren, op welke wijze dan ook, ongeacht vorm of medium.

b. Kentekenen zoals handelsnamen, beeldmerken en productnamen, auteursrechtnotities te verwijderen of te doen wijzigen.

c. De webapplicatie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, te converteren na te bootsen, of anderszins te bewerken, reverse engineering toe te passen of één en ander door derden te laten verrichten.

d. De webapplicatie geheel of gedeeltelijk te verhuren, te vervreemden, in zekerheid over te dragen, of, onder welke titel dan ook, ter beschikking te stellen aan derden, ter inzage te geven of toegankelijk te maken, waaronder mede wordt begrepen het administreren van gegeven van andere personen dan opdrachtgever.

e. De webapplicatie geheel of gedeeltelijk langs elektronische weg of met behulp van middelen van telecommunicatie naar een andere website over te brengen.


4. Opdrachtgever is gehouden alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de webapplicatie geheel of gedeeltelijk in handen van derden komt.


Article 11: Onderhoud

1. Mopinion zal haar periodieke updates met zorg verrichten.


2. Mopinion kan wijzigingen aanbrengen in de omvang of inhoud van de webapplicatie. Deze wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de noodzakelijke specificaties van de gebruikte apparatuur en/of website. Eventuele nadelige gevolgen hiervan komen voor rekening en risico van opdrachtgever.


Article 12: Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Mopinion is afhankelijk van de kwaliteit, volledigheid en tijdige verstrekking van gegevens of inlichtingen door opdrachtgever. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Mopinion staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichting tot informatieverstrekking voldoet, heeft Mopinion het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Mopinion in rekening te brengen. Mopinion is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van de gebrekkige kwaliteit van bedoelde informatie.


Article 13: Garantie

1. Mopinion staat er niet voor in dat de in het kader van SaaS aan opdrachtgever ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden software foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Mopinion zal zich er voor inspannen gebreken in de software binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het software betreft die door Mopinion zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken op gedetailleerde wijze schriftelijk bij Mopinion zijn gemeld. Mopinion kan in een voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de software in gebruik wordt genomen. Mopinion staat er niet voor in dat gebreken in software die niet door Mopinion is ontwikkeld, worden verholpen. Mopinion is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de software aan te brengen.


Article 14: Aansprakelijkheid

1. Mopinion is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade van opdrachtgever, waaronder gevolgschade, bedrijfsschade en schade wegens verlies van tijd of het missen van financieel voordeel, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Mopinion zal in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade voor zover het schadebedrag het bedrag te boven gaat dat Mopinion in het jaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis(sen) aan opdrachtgever heeft gefactureerd, exclusief B.T.W. en andere door de overheid opgelegde heffingen.


2. Opdrachtgever vrijwaart Mopinion en haar rechtsopvolgers en haar werknemers voor alle aanspraken van derden verband houdende met de overeenkomst en de door Mopinion geleverde software waaronder (maar niet beperkt tot) aanspraken verband houdende met het onrechtmatig en onverantwoord handelen met de door de met software van Mopinion verzamelde persoonsgegevens van de klantdata door opdrachtgever.


Article 15: Overmacht

1. Ingeval van overmacht aan de zijde van een partij wordt de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de betreffende periode. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Mopinion bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Mopinion gehouden is tot enige schadevergoeding


Article 16: Beëindiging overeenkomst

1. Mopinion is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat Mopinion gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van:

a) het uitblijven dan wel onvoldoende verstrekken van de bij het sluiten van de overeenkomst gevraagde zekerheid tot nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever;

b) (een vermoeden van) een tekortkoming door opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of de Voorwaarden;

c) (een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring van opdrachtgever;

d) ondercuratelestelling of onder bewindstelling van opdrachtgever;

e) verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van opdrachtgever;

f) beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van opdrachtgever.


2. Buiten de in artikel 16.1 genoemde gevallen is Mopinion te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 8 weken, zonder dat Mopinion gehouden zal zijn tot betaling van enigerlei schadevergoeding.


3. Alle vorderingen die Mopinion in de hierboven in artikel 16.1 genoemde gevallen op opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.


4. Mopinion is te allen tijde bevoegd haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die Mopinion op enig tijdstip al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op opdrachtgever heeft of zal verkrijgen. Verrekening door opdrachtgever is onder alle omstandigheden uitgesloten.


Article 17:Toepasselijk Recht

1. Op elke overeenkomst tussen Mopinion en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Mopinion en opdrachtgever worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Klik hier voor informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming.