Privacyverklaring Sollicitanten

Inleiding

Mopinion (hierna ook: wij, ons, onze) verwerkt en bewaart persoonsgegevens van sollicitanten en andere personen die reageren op vacatures of interesse tonen om werkzaamheden te verrichten voor Mopinion. Wij verwerken die persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hieronder wordt uiteengezet op welke wijze Mopinion persoonsgegevens verwerkt en opslaat. Meer specifiek leest u hieronder welke gegevens verzameld worden, waarvoor die gegevens gebruikt worden, hoe de gegevens worden bewaard en hoe lang de gegevens bewaard worden. Daarnaast is opgenomen welke privacyrechten u heeft en hoe u contact met Mopinion kan opnemen.

Doeleinden verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen door u aan Mopinion worden verstrekt per post, via e-mail of door afgifte of ter hand stelling van brieven of bescheiden. Uw gegevens kunnen ook verkregen worden via derden of websites. Hierbij worden bijvoorbeeld NAW-gegevens, opleidingsgegevens of contactgegevens, verkregen. Mopinion zal deze en andere verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de volgende doeleinden:

 • – Het leggen en onderhouden van contact;
 • – Het beantwoorden van door u gestelde vragen of het verstrekken van door u gevraagde informatie;
 • – Het maken van een selectie van kandidaten om een sollicitatieprocedure mee te starten;
 • – Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
 • – Het voeren van een juiste administratie en intern beheer;
 • – Het behandelen van uw eventuele klachten en het oplossen van geschillen;
 • – Het doorlopen van de precontractuele fase en het kunnen aangaan van een arbeidsovereenkomst met u.

Rechtsgrond voor de verwerking

Mopinion heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van de persoonsgegevens. De gegevens zijn noodzakelijk om openstaande en toekomstige vacatures te kunnen vervullen en invulling te geven aan de hiervoor benoemde doelen. Bovendien kan er een wettelijke verplichting op Mopinion rusten om persoonsgegeven te verwerken of bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgeslagen op een externe HR-tool. Deze tool is goed en conform de richtlijnen beveiligd en uitsluitend toegankelijk voor HR-medewerkers van Mopinion.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden en er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming en profilering plaats.

Bewaartermijnen

Mopinion bewaart uw gegevens tijdens en na de werving- en selectieperiode. Na afloop en afronding van de wervings- en selectieprocedure worden uw gegevens maximaal een jaar bewaard, tenzij een langere periode noodzakelijk is om te voldoen aan juridische verplichtingen of noodzakelijk is in verband met een juridische claim.

Privacyrechten

U heeft een aantal individuele privacyrechten, waarop u een beroep kunt doen, zoals het recht om uw gegevens in te zien, uw gegevens te laten corrigeren en het recht uw gegevens te laten wissen (het ‘recht om vergeten te worden’). Mopinion hoeft niet in alle gevallen gehoor te geven aan uw beroep op een van deze rechten. Doet u een beroep op een van deze rechten, dan zal Mopinion binnen een maand gemotiveerd aan u laten weten of aan verzoek gehoor gegeven wordt.

Uw verzoek kunt u per post of e-mail richten aan:

 • Mopinion
 • Verzoek AVG
 • Pannekoekstraat 104
 • 3011 LL Rotterdam
 • employees@mopinion.com

Overige informatie

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, of over het gebruik van uw persoonsgegevens door Mopinion? Neem dan contact met ons op: 0031 (0)10 82 000 75.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 6 februari 2020. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wij adviseren u deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u geïnformeerd blijft.